CONTINU VIRTUAL (AR / AV)1. CONCEPTES

OBJECTIU: En aquest tema ens trobem amb un problema conceptual i de traducció. En aquest post, explico els conceptes com crec que s'haurien de traduir correctament, cito el concepte correcte en anglès, les abreviatures correctes i la traducció ordinaria a l'espanyol. L'ús i traducció a l'espanyol a la xarxa, és embolicada i equívoca. El meu objectiu és deixar clars els conceptes. La referència és l'obra A TAXONOMY OF MIXED REALITY VISUAL DISPLAYS, de PAUL MILGRAM i FUMIO KISHINO. Publicat  a: IEICE Transactions on Information Systems, Vol E77-D, No.12 December 1994.
Entorn Real [angl. Real environment] (RE) [esp. Realidad]
Entorn captat pels sentits humans.

Realitat Augmentada [angl. Augmented Reality] (AR) [esp. Realidad Aumentada]
Sistema tecnològic amb la finalitat de completar l'entorn real.

Virtualitat Augmentada [angl. Augmented Virtuality] (AV) [esp. R.V.Aumentada]
Sistema tecnològic amb la finalitat de completar l'entorn virtual.

Entorn Virtual [angl. Virtual environment] (VE) [esp. Realidad Virtual]
Sistema tecnològic amb la finalitat de simular l'entorn real.

Figura 1 (MILGRAM - KISHINO)


Continu Virtual [angl. Virtuality Continuum] (VC) 
El Continu Virtual és l'espai entre l'entorn real i el virtual. L'entorn real és permanent en si mateix i en relació amb el virtual. Quan l'entorn real entra en relació amb el virtual, és quan parlem del continu de la virtualitat.
 
El concepte "virtuality continuum" es refereix a la barreja de classes d'objectes que es presenten en qualsevol situació de visualització particular, com es mostra a la Figura 1, on els entorns reals, es mostren en un extrem dels medis continus i virtual, a l'extrem contrari. 

El primer cas, a l'esquerra, defineix entorns compostos únicament d'objectes reals (definit a continuació), i inclou, per exemple el que s'observa a través d'una pantalla de vídeo convencional d'una escena del món real.  

A la dreta, defineix els entorns que consisteixen només en objectes virtuals, un exemple de tot això seria una simulació per ordinador gràfic convencional. Com s'indica en la figura, la forma més directa de veure un entorn de Realitat Mixta, per tant, és un al que món real i els objectes virtuals es presenten junts en una mateixa pantalla, és a dir, en qualsevol punt entre els extrems del continu de la virtualitat.

Realitat Mixta [angl.Mixed Reality] (MR) La permanència de l'entorn real en relació amb el seu augment i l'entorn virtual. Entre els dos entorns (Real i Virtual) situem la Virtualitat Augmentada i la Realitat Augmentada. Quan ens movem entre aquests dos entorns (virtual i real), estem en la franja que anomenem Realitat Mixta.

2. Realitat augmentada en 2d - Codis QR

Creats l'any 94 per Denso-wave, es popularitzen per la facilitat de creació i lectura. Els codis QR substitueixen el tradicional codi de barres i foren creats per emmagatzematge i logística. Els anomenem 2D perquè el codi de barres tan sols es llegeix d'esquerra a dreta, però no de dalt a baix. El codi QR té la doble lectura de dalt a baix i de dreta a esquerra alhora.

Com funciona QR? http://youtu.be/UwXN8B_xAgs
Amb un programa específic (es pot usar gratuït per internet) es crea el codi i s'imprimeix en paper o es publica online. La seva lectura és amb un dispositiu amb camara i el software lector (es pot trobar gratuït per internet). L'aplicació és trobar una informació escrita que pot ser per conduïr a enllaços diversos, video, imatge, so, presentar targetes de visita...). També és interessant l'aplicació per enllaçar a continguts just in time.

3. Realitat augmentada en 3d

A partir d'un marcador (codi que es pot imprimir, semblant als anteriors QR) generem per pantalla models 3d que interactuen a la pantalla sobre la imatge de l'entorn real que capta la camara. 

Aplicacions educatives: http://youtu.be/UIij99gYQgM
Comentaris